THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

, , Chức năng bình luận bị tắt ở THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

 1. Trước khi nhập khẩu lô nguyên vật liệu đầu tiên để gia công, sản xuất xuất khẩu, Doanh nghiệp thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan.
 2. Định kỳ hàng năm doanh nghiệp báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.
 3. Địa điểm lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu phải nằm trong khu vực sản xuất của doanh nghiệp; trường hợp lưu giữ ngoài khu vực sản xuất thì phải có văn bản gửi Cơ quan hải quan xem xét, quyết định.
 4. 4. Doanh nghiệp lưu giữ hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công, định mức sử dụng nguyên vật liệu cho từng mã sản phẩm, sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu tại doanh nghiệp và xuất trình khi Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra
 5. 5. Báo cáo quyết toán nhập–xuất–tồn tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị; chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, số liệu báo cáo quyết toán và tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị; nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu.
 6. 6. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhà xưởng, máy móc thiết bị; giải trình các số liệu, quy trình sản xuất liên quan đến việc sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị; khi cơ quan hải quan kiểm tra.

Tham khảo: Xuất nhập khẩu

Thủ tục Hải quan hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu

 • Thủ tục thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa
 • Thủ tục kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất
 • Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị
 • Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu
 • Thủ tục kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa và tồn kho
 • Thủ tục báo cáo quyết toán; Kiểm tra báo cáo quyết toán
 • Thủ tục xử lý nhiên liệu, vật tư, máy móc thiết bị dư thừa

Lưu ý: Từ ngày 01/12/2016, Doanh nghiệp có thể khai báo các thủ tục trên hệ thống khai báo điện tử (ECUS-V5) gồm:

+ Thủ tục thông báo cơ sở sản xuất; nơi lưu giữ hàng hóa

+ Thủ tục báo cáo quyết toán

+ Đăng ký làm thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính

Xem thêm: Khóa học kế toán loại hình doanh nghiệp dịch vụ

Thủ tục thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa

 • Doanh nghiệp Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi quản nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu thông qua hệ thống
 • Trường hợp phát sinh việc lưu trữ nguyên liệu, vật tư, hàng hóa xuất khẩu ngoài cơ sở sản xuất đã thông báo thì phải thông báo bổ sung thông tin địa điểm lưu giữ cho Chi cục Hải quan quản lý
 • Cơ quan hải quan tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa trong 02 giờ

Xem thêm: Bộ máy kế toán doanh nghiệp sản xuất